Attefallshus, Friggebodar & Fritidshus av Norrländsk timmer.

Bygglov och regler för attefallshus och friggebod.

Attefallshus

Attefallshuset är ett upp till 30 kvadratmeter stort komplementbostadshus för permanentboende som kan byggas utan krav på bygglov. (bygganmälan krävs)

Arean för komplementbostadshuset attefallshus föreslås kunna delas upp i delar, till exempel 20 kvadratmeter bostad och 5 kvadratmeter förråd på ett annat ställe på tomten. Likaså blir högsta nockhöjd 4 meter för ett komplementbostadshus attefallshus istället för som 3 meter för friggebodarna. därav finns möjligheten till att få in ytterligare yta med ett loft. Ett attefallshus komplementbostadshus förutsätter att en anmälan görs till kommunens byggnadsnämnd och om huset ska byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter förutsätts grannarnas godkännande.

Ansökan attefallshus

 En anmälan går relativt smidigt att genomföra, och syftet är just att anmälan ska vara betydligt enklare än en bygglovsansökan. Kommunen tar i stort sett alltid ut en administrativ avgift för detta som varierar från kommun till kommun, hör med eran kommun vad dom tar ut i kostnad.

Ansökningshandlingar, bygganmälan attefallshus
Exempel på ansökningshandlingar kan t.ex. hittas här (gäller för Hudiksvalls kommun).

Nedan beskrivs processen för ansökan om attefallshus i mer detalj.

Process ansökan om attefallshus

Nedan kan du läsa hur hela bygglovsprocessen ser ut, från det att du lämnar in anmälan till byggnadsnämnden till att du fått ett slutbesked för din färdiga byggnad.

Anmälan

En anmälan ska vara skriftlig och skickas till byggnadsnämnden. Bifoga de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som nämnden behöver för sin bedömning av om de krav som finns, till exempel de tekniska egenskapskraven, kan antas vara uppfyllda. Ansökan ska också innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning och när arbetena ska påbörjas. Du ska också bifoga ett förslag till kontrollplan. Om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan.
 Många kommuner har blanketter för anmälan. Titta på kommunens webbplats om det finns speciella blanketter eller fråga kommunen.

Vad händer efter anmälan?

Kontrollansvarig
Normalt krävs inte en kontrollansvarig om du uppför ett Attefallshus. Men byggnadsnämnden kan besluta att det behövs.

Tekniskt samråd
Normalt krävs inte tekniskt samråd om du uppför ett Attefallshus. Men byggnadsnämnden kan besluta att det behövs.
 
Kontrollplan
Kontrollplanen är ett dokument för kontrollen av bygget. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som kontrollerar. Det ska framgå om kontrollen ska göras genom dokumenterad egenkontroll eller om den ska utföras av en certifierad sakkunnig.

Startbesked
Du måste ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden innan du får påbörja byggandet av ditt Attefallshus. Nämnden fastställer också eventuella villkor för att få påbörja arbetena. För anmälningspliktiga åtgärder upphör startbeskedet att gälla två år efter att startbeskedet gavs.

Arbetsplatsbesök
Om byggnadsnämnden beslutat att ett tekniskt samråd ska hållas så ska även minst ett arbetsplatsbesök göras, om det inte kan anses obehövligt.

Slutsamråd
Om det har varit ett tekniskt samråd kallar byggnadsnämnden till slutsamråd när byggåtgärderna har avslutats. Då går man bland annat igenom hur kontrollplanen har följts.

Slutbesked
Byggnadsnämnden ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda och nämnden inte har funnit någon anledning att ingripa. De åtgärder som du har angett i anmälan ska anses vara slutförda i och med att slut besked utfärdas. Du får inte ta i bruk byggnaden (till exempel flytta in i den) förrän du har fått ett slutbesked.

Överklaga ett beslut
Startbesked för Attefallshus kan inte överklagas eftersom åtgärden enbart kräver anmälan. Byggnadsnämndens beslut om behov av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd får inte heller överklagas.
 Om en granne är missnöjd med ett Attefallshus placering, utformning eller användning kan en anmälan göras till byggnadsnämnden som då ska påbörja ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot plan- och bygglagsstiftningen eller startbeskedet. Byggnadsnämndens beslut i tillsynsärendet kan överklagas.

Om du bryter mot lagen
Om ett Attefallshus uppförs utan att anmälan görs eller startbesked har getts är den en olovlig byggnation, så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också förelägga dig att göra en anmälan eller att återställa, till exempel genom rivning.

Avgifter
Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur hög avgiften är. på KEO Stugan AB:s hemsida hittar du modeller av attefallshus.

Läs även om regler för Friggebod här:

- Byggnaden måste vara en komplementbyggnad till ett bostads- eller fritidshus. Den första byggnaden på en tomt kräver alltid bygglov.
- Du får bygga hur många komplementhus du vill på tomten, men den sammanlagda byggytan får inte överskrida 15 kvm. Finns det redan extra byggnader på tomten ska ytan på dessa dras av från den nya byggnaden.
- Höjden från mark till taknock får vara max 3 meter.
- Alla byggnadsmått avser yttermått.
- Avståndet till tomtgränsen måste vara minst 4,5 meter, annars behöver du grannarnas skriftliga godkännande. Får du inte medgivandet får du söka bygglov.
- Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med någon annan byggnad.
- Om byggnaden är större än 10 kvm och placeras närmare annat hus än 4 meter finns särskilda brandskyddsregler.
- Strandskyddet gäller, vilket innebär att du inte får bygga närmare vattnet än 100 meter.